Finančné inštitúcie
(banky a nebankové spoločnosti, leasingové, úverové a
poisťovacie spoločnosti)

Poskytujeme služby zameriavajúce sa na riešenie problémov a ktorými sa vyššie uvedené spoločnosti stretávajú pri svojej každodennej činnosti.

Zabezpečujeme pátranie po obchodných partneroch (zákazníkoch klienta) v prípade, že bol zmluvný vzťah s takýmto partnerom uzavretý na základe ním poskytnutých nepravdivých údajov, prípadne falošných dokumentov.

Pátrame po majetku spoločnosti poskytnutom jej zmluvnému partnerovi v prípade, že tento nedodržiava zmluvné podmienky.

Prešetrujeme podozrenia z leasingových, subvenčných a úverových podvodov.

Vykonávame šetrenia poistných udalostí súvisiacich so spoločnosťou poskytovanými službami (napr. poistné udalosti motorových vozidiel, ktoré majú byť predmetom leasingu, alebo poskytnutia úveru).

Identifikujeme majetok, ktorý je predmetom zmluvného plnenia spoločnosti za účelom získavania informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky.

Zaisťujeme zber informácií vypátraním a identifikáciou majetku, ktorý je predmetom zmluvného plnenia v súvislosti s vymáhaním klientovej pohľadávky.

Zabezpečujeme získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom v prípadoch súdnych, alebo iných sporov klienta.

Preverujeme klientových zamestnancov v rámci procesu prechádzania únikov údajov pri protiprávnych konaniach ohrozujúcich obchodné tajomstvo a slúžiacich ako podklad pre kvalifikované rozhodnutia klienta v rámci personálnej politiky jeho spoločnosti.

Vykonávame promptné preverenie pravdivosti údajov poskytovaných zmluvnými partnermi klienta pri uzatváraní zmlúv.

Menu služieb:

Kontaktné údaje:

Copyright © 2020 Detect Info s.r.o. Všetky práva vyhradené.