Niekoľko slov na úvod

Spoločnosť Detect Info s.r.o. ponúka detektívne služby advokátskym kanceláriám, exekútorom, právnickým osobám, fyzickým osobám, finančným a leasingovým spoločnostiam, poisťovniam a všetkým klientom, ktorí potrebujú komplexné bezpečnostné a detektívne služby na profesionálnej úrovni s dôrazom na zachovanie úplnej diskrétnosti.

Klient doposiaľ nemal možnosť získať a využívať informácie, ktorými sa z titulu svojej právomoci mohli zaoberať len štátne orgány, napríklad polícia, súdy, prokuratúra a podobne. Možnosť klienta využiť v tejto oblasti služby našej spoločnosti chápeme ako prehĺbenie právnej istoty občana, pretože náš klient, či už je to fyzická alebo právnická osoba, nie je odkázaný len na výsledky šetrenia vyššie spomenutých orgánov štátu. Môže aktívne riešiť svoj občiansko-právny, obchodno-právny, či trestno-právny problém prostredníctvom profesionálne pripravených, právnicky vzdelaných a systém dokonale poznajúcich pracovníkov našej spoločnosti. Klientovi samému to dáva možnosť rozhodovať o nakladaní so získanými informáciami tak, aby v čo najväčšej miere chránil svoje oprávnené záujmy. Ponuka služieb našej spoločnosti je široká a je upravená zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Tento definuje jednotlivé druhy detektívnej služby ako:

  • hľadanie osoby,
  • hľadanie majetku,
  • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,
  • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
  • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky,
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

S klientom pracujeme na základe uzavretej mandátnej zmluvy a plnomocenstva. Detektívne úkony a právne postupy vykonávame tak, aby sme hájili záujmy klienta. Klient má možnosť konzultovať s nami rozsah a druh vykonávaných úkonov, pretože je priebežne dôsledne informovaný o vývoji prípadu.

Konateľom spoločnosti je držiteľ profesionálneho certifikátu o odbornej spôsobilosti vydaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mgr. Peter Puškár, plk. v.v. Je bývalým dlhoročným vedúcim pracovníkom kriminálnej polície s bohatými praktickými skúsenosťami  kriminalistu tak z prostredia Slovenskej republiky, ako aj zo zahraničia.

Naši pracovníci disponujú množstvom dôležitých kontaktov, ktoré nám umožňujú zabezpečovať záujmy klienta nielen na území Slovenskej republiky, ale i vo väčšine štátov Európy a v niektorých prípadoch aj v zámorí.

Spoločnosť Detect Info s.r.o. Vám ponúka profesionálne detektívne služby tímu skúsených detektívov s mnohoročnými skúsenosťami z policajnej práce.

Sme tiež držiteľmi licencie na poskytovanie odbornej prípravy na výkon strážnej i detektívnej služby a poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní takýchto služieb.

Copyright © 2020 Detect Info s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Menu služieb:

Kontaktné údaje: