Platobné podmienky

Vychádzame z predpokladu, že klient má záujem v prvom rade o kvalitnú, rýchlu a efektívnu službu s jasným a použiteľným výsledkom práce. Predpokladáme, že mu rovnako záleží na prehľadných a definovateľných finančných vzťahoch dotýkajúcich sa platby za poskytnuté služby. V praxi uplatňujeme dve metodiky stanovenia ceny za služby.

1. Cena stanovená na základe hodinovej mzdy detektíva a nevyhnutných nákladov

Táto náhrada pokrýva náklady spoločnosti na vykonanie služby ako je hodinová mzda detektíva, použitie vozidiel, používanie telefónov a komunikačných prostriedkov a podobne. Ďalšie nevyhnutne vynaložené náklady za objednané služby sa vyúčtovávajú zvlášť. O týchto je klient dopredu, včas informovaný. Ide predovšetkým o náklady spojené s jednaním na úradoch, dokumentačné náklady, prepravné náklady a podobne. Niektoré zložité prípady si vyžadujú vysoko kvalifikovanú, finančne a časovo náročnú činnosť, ktorú nie je možné vykonať pri nasadení jedného detektíva. Preto klientovi navrhneme nasadenie optimálneho počtu detektívov tak, aby bol naplnený predmet dojednanej zmluvy.

  • Práca jedného detektíva 20,- € za každú začatú hodinu
  • Použitie vozidla 0,60 €/km (cesta z firmy, použitie vozidla počas akcie a cesta späť na firmu)
  • Poskytovanie odborných rád 20,- € za každú začatú hodinu (v prípade následného uzavretia zmluvy o poskytnutí detektívnej služby bezplatné)
  • Poradenstvo pre strážne alebo detektívne služby 25,- € za každú začatú hodinu + náklady na poskytnuté dokumentačné materiály a tlačivá

Pri niektorých špeciálnych činnostiach vyžadujeme zaplatenie dohodnutej paušálnej zálohy.

2. Cena stanovená ako paušálna platba v dopredu dohodnutej výške za dopredu dohodnutú službu.

Napríklad účasť na súdnom pojednávaní 66,- EUR pre každú osobu + cestovné náklady.

Všeobecné pravidlá uplatňované spoločnosťou pri poskytovaní
služieb objednaných klientom

1. Klient má možnosť kontaktovať nás telefonicky alebo e-mailom a dohodnúť si stretnutie s konateľom spoločnosti, prípadne ním povereným pracovníkom. Preferujeme stretnutie v priestoroch spoločnosti.

2. Na úvodnej schôdzke nás klient oboznámi so svojim problémom po analýze ktorého mu navrhneme vhodný spôsob riešenia. V prípade že sa klient rozhodne akceptovať naše návrhy a objedná si u nás príslušný druh služby, je táto konzultácia bezplatná. Následne uzavrieme príslušnú zmluvu o poskytnutí bezpečnostnej služby a vyriešime otázku jej financovania (stanovenie rozpočtu, prípadne vyplatenie zálohovej faktúry). Dohodou určíme spôsob šetrenia a tiež aj nasadenie príslušného počtu detektívov (jeden, dvojica alebo tím).

3. Prebehne prvotné šetrenie zamerané na previerky vo všetkých dostupných, či už voľne alebo zmluvne platených informačných databázach a po vyhodnotení získaných informácií pristúpime k naplánovaniu ďalšej fázy šetrenia.

4. Prostredníctvom príslušných postupov a metód vykonáme následné šetrenia, pričom je klient informovaný o vývoji prípadu a sú s ním konzultované všetky okolnosti ktoré majú zásadný vplyv na naplnenie účelu poskytovanej služby, alebo na finančné otázky. Tu je treba zdôrazniť, že prakticky neexistuje ani jeden rovnaký prípad. Každé šetrenie vyžaduje použitie iných, kreatívnych pátracích postupov.

5. Na nasledujúcej schôdzke je klient oboznámený s výsledkami šetrenia a vynaloženými nákladmi. Na základe jeho rozhodnutia je možné v šetrení pokračovať, prípadne zisťovať dodatočné údaje podľa vývoja prípadu.

6. Informácie získané v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby sme oprávnení v súlade so zákonom poskytnúť iba osobe, ktorá uzavrela zmluvu o jej poskytovaní, alebo osobe ňou písomne splnomocnenej. To platí aj pre zaobchádzanie so získaným materiálom.

7. Pri ukončení poskytovania objednanej služby je klientovi odovzdaná „Záverečná správa o poskytnutí detektívnej služby“ v ktorej sú uvedené:

  • identifikačné údaje účastníkov zmluvy o poskytovaní detektívnej služby a dátum jej uzavretia,
  • predmet zmluvy o poskytovaní detektívnej služby,
  • identifikačné údaje osôb ktoré detektívnu službu poskytovali,
  • čas a skutočný priebeh poskytovania detektívnej služby,
  • výsledok poskytovania detektívnej služby a jeho porovnanie s dohodnutým predmetom zmluvy o poskytovaní detektívnej služby,
  • náklady a výška odmeny za poskytovanie detektívnej služby.

Vzhľadom na špecifiká poskytovania tohto druhu služieb, si spoločnosť vždy vyhradzuje právo, že klient môže nakladať s výsledkami poskytovania detektívnej služby až po úplnom zaplatení služby na účet spoločnosti.

8. Na základe výslovnej požiadavky klienta je možné vykonať svedeckú výpoveď a poskytnúť príslušné informácie vo forme dôkazov pre potreby súdneho konania alebo konania pred správnym orgánom. Táto podoba poskytnutia služby sa po dohode s klientom účtuje zvlášť.

Copyright © 2020 Detect Info s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Menu služieb:

Kontaktné údaje: