Odborná príprava a poradenstvo pre detektívne agentúry

Poskytujeme služby pre právnické alebo fyzické osoby prevádzkujúce detektívne služby, ich zamestnancov a pre osoby poverované pátraním.

Zabezpečujeme spoluprácu subjektov poskytujúcich detektívne služby pri realizácii detektívnych objednávok s cieľom uplatniť miestnu a osobnú znalosť regionálnych kancelárií.

Poskytujeme odbornú pomoc pri riešení právnych a technických problémov súvisiacich s vykonávaním detektívnej služby.

Zaisťujeme mobilizáciu a lepšie využitie potrebných síl a prostriedkov pri riešení zložitejších, rozsiahlejších či personálne náročnejších objednávkach koordináciou spolupracujúcich detektívnych služieb.

Zabezpečujeme prípadný prenájom technických zariadení potrebných pre poskytovanie niektorých druhov detektívnych služieb, prenájom spojovacej a dokumentačnej techniky.

Organizujeme a vykonávame školenia detektívov zamerané na rozšírenie vedomostí a praktických zručností pri vykonávaní niektorých druhov detektívnej služby (proces získavania a využívania informácií, monitorovanie pohybu osôb v uzavretom priestore, využívanie špeciálnej techniky, zaisťovanie a uchovávanie stôp, prehlbovanie kriminalisticko-technických zručností, právne rady, vedenie evidencií, poradenstvo v oblasti poverovania osôb pátraním a pod.)  

Poskytujeme poradenstvo zamerané na založenie a prevádzkovanie detektívnej agentúry.

Odborné poradenstvo pre právnické a fyzické osoby

Predmetom tejto služby je poskytovanie odborných rád uplatniteľných pri riešení celej škály ťažkých a ťažko zvládnuteľných situácií dotýkajúcich sa osobného, rodinného či profesionálneho života klienta.

Vykonávame dôkladnú analýzu klientovho problému zameranú na určenie najadekvátnejšieho a najefektívnejšieho spôsobu ako eliminovať príčiny a zdroje narušenia klientovej osobnej pohody.

Poskytujeme analýzu dopadov využitia inštitútov nášho právneho poriadku a obligatórneho konania orgánov činných v trestnom konaní na ďalší život klienta, vykonávame poradenstvo zamerané na úspešnosť a praktické dopady podania trestného oznámenia.

Posúdime možnosti riešenia problému vylúčením priameho kontaktu klienta s druhou stranou konfliktu prostredníctvom plnomocenstva udeleného detektívnej agentúre.

Zabezpečujeme rozbor situácie z pohľadu využitia jednotlivých foriem detektívnej služby. Poskytujeme riešenia rôznych modelových situácií, napr.: ochrana proti dôsledkom anonymných listov, klient je obeťou ohovárania a šírenia nepravdivých informácií, problematika krádeží na pracovisku, podozrenie z nekorektného správania sa obchodných partnerov, nevera v rodine, rodinný príslušník a jeho kontakty s nevhodným prostredím (drogová scéna, kriminálne živly), podozrenie z drogových závislostí, ako postupovať pri zabezpečení ochrany záujmov klienta v médiách a pod.

Poradíme ako najefektívnejšie postupovať pri riešení súdneho a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Radíme ako predchádzať únosom, ako sa brániť voči „výpalníctvu“, čo robiť ak ste sa stali obeťou hrubého nátlaku alebo vydierania.

Vykonávame poradenstvo ako riešiť situáciu, keď máte podozrenie, že sa Vaše dieťa stalo obeťou trestného činu.

Navrhujeme riešenia v prípadoch domáceho násilia.

Poskytnutie odborného poradenstva nie je viazané na nutnosť uzatvoriť zmluvu o poskytovaní ďalších služieb našej spoločnosti.

Copyright © 2020 Detect Info s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Menu služieb:

Kontaktné údaje: